Nejlepší vědecké práce v oblasti asistované reprodukce dle ESHRE za rok 2020

4. 3. 2021 – Hana Konečná

Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE) vydává (v angličtině) několik vědeckých časopisů. Každý rok z nich pak vybírá nejvýznamnější vědecké práce. Jaké vybrala za rok 2020?

Je mnoho léků na stimulaci vaječníků před umělým oplodněním a mnoho různých postupů. Článek s názvem (v překladu do češtiny) „Žádný účinek způsobu stimulace vaječníků a zisku oocytů na euploidii a počty porodů živého dítěte: analýza 12 298 biopsií trofectodermu“ hledá odpověď na důležitou otázku po vlivu typů hormonální stimulace vaječníků na úspěch IVF, tedy porod živého dítěte. Studie byla retrospektivní (již proběhlé cykly a známé výsledky), výzkumníci rozdělili ženy do pěti věkových kategorií, výsledky hodnotili podle délky podávání léků a jejich dávek. Úspěch IVF není podle vědců ovlivněny dávkou léků ani délkou jejich podávání. Článek na oup.com

To, zda doba, po kterou jsou zmražena embrya, má vliv na úspěšnost IVF včetně zdraví novorozenců, je zásadním tématem asistované reprodukce. Článek s názvem (v překladu do češtiny) „Vliv doby skladování embryí po vitrifikaci na těhotenství a novorozence u 24 698 pacientů po prvních cyklech přenosu embryí“ se touto problematikou zabývá. Z výsledků vyplývá, že prodloužená doba skladování zmražených embryí negativně ovlivnila počty biochemických i klinických těhotenství a počty porodů živého dítěte, ale neovlivnila zdraví novorozenců. Článek na oup.com

Má smysl jít na IVF, když člověk už jedno dítě díky asistované reprodukci má? Článek „Kumulativní počty živých porodů u žen vracejících se k léčbě ART, když už jedno dítě díky ART mají“ říká, že ano. Kumulativní porodnost živého dítěte (LBR – live birth rate) byla po šesti cyklech IVF mezi 50,5 % a 88,1 %. Záviselo to kromě dalších faktorů i na tom, zda ženy začaly s dříve zmrazeným embryem nebo novým ovariálním stimulačním cyklem. Článek na oup.com

O vlivu věku žen na úspěch otěhotnění a donošení zdravého dítěte se ví, téma je dobře popsáno. V posledních desetiletích se stále častěji objevují i výzkumy zaměřené na vliv věku otců. Ve studii, jejích výsledky jsou publikované v článku s názvem (po překladu do češtiny „Vyšší věk otců je spojen se zvýšeným rizikem spontánního potratu“ výzkumníci rozdělili muže do čtyř věkových kategorií 30–34 let, 35–39 let, 40–44 let a nad 45 let. Z výsledků analýz vyplývá, že se zvyšujícím se věkem otce se zvyšuje i riziko potratu, ve věkových kategoriích nad 40 let je vyšší významně. Článek na oup.com

ESHRE doporučení k provádění preimplantační genetické diagnostiky (PGD) lze nalézt zde: Článek na oup.com

Jedna z odborných skupin ESHRE, European IVF-monitoring Consortium (EIM), se věnuje monitoringu provádění asistované reprodukce v Evropě. Nejnovější přehled z loňského roku, nazvaný (v překladu) „Přehled o ART a IUI: legislativa, regulace, financování a registry v evropských zemích“ Článek na oup.com
Hlavním výstupem ze studie je, že ze 43 zemí provádějících ART a IUI v Evropě a účastnících se průzkumu je specifická legislativa pouze v 39 zemích, že veřejné financování asistované reprodukce (dostupné také v 39 zemích) se liší napříč zeměmi a někdy i v rámci zemí, a že národní registry jsou zavedeny v 31 zemích. K tomu dodávám, že ČR má registr volně přístupný. Registr na uzis.cz

Ještě upozorňuji na tři ESHRE odborná doporučení pro odborníky provádějící asistovanou reprodukci.
K ovariální stimulaci před IVF s ICSI, ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI. Guideline na oup.com
V laboratořích se čím dál tím častěji využívá tzv. time-lapse technology, tady zařízení sledující vývoj embrya a vyhodnocující ho počítačem. Doporučení k využití této technologie, Good practice recommendations for the use of time-lapse technology. Doporučení na oup.com
Zachováním plodnosti pro ženy v reprodukčním věku, které čeká onkologická nebo jiná invazivní léčba, se věnuje třetí doporučení, ESHRE guideline: female fertility preservation. Doporučení na oup.com